Πολιτική - Όροι και προϋποθέσεις

Όροι & προυποθέσεις

Όροι & προυποθέσεις εγγραφής

Όροι Χρήσης Σύμβαση Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης

1. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.

Επιλέγοντας το εικονίδιο «Εγγραφή» που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στην ιστοσελίδα www.mystudent.gr, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους πιο κάτω αναλυτικά εκτιθέμενους όρους (εφεξής «Σύμβαση»), οι οποίοι διέπουν την από μέρους σας, ως Συνδρομητή, πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας, όπως αυτή παρέχεται από την Organosis, (εφεξής Organosis) μέσω του διαδικτυακού τόπου www.mystudent.gr Στην περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους, παρακαλείσθε να διακόψετε τη διαδικασία εγγραφής σας στην ιστοσελίδα και να απέχετε από οιαδήποτε ενέργεια διότι εκ της πρόσβασης και χρήσης τεκμαίρεται η από μέρους σας συνολική αποδοχή της παρούσας Σύμβασης.

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο της Σύμβασης, oι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται κατωτέρω έχουν την εξής έννοια: Ως «Δεδομένα» νοούνται όλα τα δεδομένα/πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων κειμένου, ήχου ή εικόνας, που τυχόν αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Συνδρομητής στην ιστοσελίδα του mystudent.gr ή που υφίστανται επεξεργασία με χρήση των λειτουργιών του mystudent.gr Ως «Έτος» λογίζεται η χρονική περίοδος από μια ημέρα ενός έτους ως την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου έτους. Ως «Ετήσια Συνδρομή» νοείται το ποσό που ο Συνδρομητής υποχρεούται να προκαταβάλλει ως αντάλλαγμα για τη χρήση της υπηρεσίας mystudent.gr για χρονικό διάστημα ενός έτους. Ως «Συνδρομητής» νοείται το πρόσωπο το οποίο δημιουργεί λογαριασμό και αποκτά πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας αυτής αποδεχόμενο τους παρόντες όρους της Σύμβασης. Ως «Υπεύθυνος επεξεργασίας" νοείται το φυσικό εκείνο πρόσωπο που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των καταχωρούμενων πληροφοριών. Ως «mystudent.gr» είναι η διαδικτυακή προσφερόμενη υπηρεσία, αποτελούμενη από ένα σύνολο λειτουργιών που παρέχονται προς το Συνδρομητή ως εργαλεία για την επεξεργασία και διαχείριση στοιχείων και δεδομένων σχετικών προς το εκπαιδευτικό του έργο.

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η ιστοσελίδα προσφέρει στον Συνδρομητή ένα εργαλείο προς υποβοήθηση των εκπαιδευτικών του καθηκόντων καλύπτοντας πληροφορίες που συλλέγονται ή αποθηκεύονται από τον ίδιο. Ως εκ τούτου, ο Συνδρομητής επιμελείται ο ίδιος κατά τρόπο αποκλειστικό το σύνολο των διατηρουμένων στην ιστοσελίδα πληροφοριών, ευθυνόμενος αποκλειστικά ως Υπεύθυνος επεξεργασίας σχετικά με την ορθότητα και πληρότητα κάθε στοιχείου που καταχωρεί. Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ειδικά ότι, όσον αφορά σε τυχόν προσωπικά δεδομένα των μαθητών/εκπαιδευτικών/γονέων κλπ που καταχωρούνται είναι ο ίδιος αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών κατά τον νόμο προβλέψεων. Τόσο η Organosis όσο και ο Συνδρομητής υποχρεούνται να μην εμπορευθούν, μοιραστούν, κοινοποιήσουν, διανείμουν διαβιβάσουν ή κοινοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους, εκτός και αν τούτο απαιτείται από τον νόμο. Για όποια τυχόν προσβολή προστατευμένων εκ του νόμου αγαθών ήθελε προκληθεί, τόσο η ιστοσελίδα όσο και η Organosis δεν ευθύνονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των Δεδομένων που καταχωρεί στο mystudent.gr χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία. Ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή να ελέγξει και να διασφαλίσει ότι η ιστοσελίδα mystudent.gr καλύπτει τις ανάγκες του. Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι οι προσφερόμενες λειτουργίες της ιστοσελίδας παρέχονται χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η Organosis δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση του mystudent.gr σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές.

2.2 ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

Ο Συνδρομητής αποκτά ένα αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης της ιστοσελίδας mystudent.gr με σκοπό τη χρήση των επιμέρους λειτουργιών εν αναφορά προς Δεδομένα που ο ίδιος εισάγει και τηρεί στο προσωπικό του προφίλ, υπό τον όρο και την προϋπόθεση ότι (α) καταβάλλει προσηκόντως το ποσό της Ετήσιας Συνδρομής και (β) συμμορφώνεται με όλους τους όρους της παρούσης Σύμβασης. Τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών, λογισμικών, τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του mystudent.gr παραμένουν πάντοτε στην ιδιοκτησία της Organosis. Ο Συνδρομητής δεν αποκτά οιοδήποτε δικαίωμα επ’ αυτών των πνευματικών δικαιωμάτων, ιδίως δε άμεση/έμμεση άδεια χρήσεως.

2.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του mystudent.gr οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά ήθη, να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά. Ενδεικτικά, απαγορεύεται κάθε χρήση της ιστοσελίδας που συνεπάγεται: • παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων. • απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε Δεδομένα. • επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων άνευ συγκατάθεσης. • παρεμπόδιση, δυσμενή επηρεασμό (ή έστω ενδεχόμενο δυσμενούς επηρεασμού) της χρήσης της ιστοσελίδας από τρίτους.

Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του mystudent.gr δεν δικαιούται να: • παραχωρήσει, υπο-παραχωρήσει, μεταβιβάσει, εκχωρήσει και γενικά καταστήσει δυνατή την πρόσβαση ή/ και τη χρήση του προσωπικού του λογαριασμού σε τρίτο πρόσωπο. • επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο να επωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή τη λειτουργικότητα του mystudent.gr. • χρησιμοποιεί το mystudent.gr με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους. • επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διατηρεί προσωπικά δεδομένα τρίτων, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους. • αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (decompile), ανακατασκευή (reconstruct) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα των λειτουργιών του και εν γένει των λοιπών προγραμμάτων λογισμικού που υποστηρίζουν τη λειτουργία του mystudent.gr. • αναλύσει τα προγράμματα λογισμικού ή τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του mystudent.gr στα επιμέρους τμήματά τους ή να παρέμβει, επέμβει ή δημιουργήσει παράγωγα με βάση το ίδιο το λογισμικό ή το συνοδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να αναπτύξει ή αναπαραγάγει (μερικώς ή ολικώς) παρόμοιο λογισμικό με χρήση του mystudent.gr ως πρότυπο ή με άλλον τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Organosis. • χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα ή τα διακριτικά γνωρίσματα του mystudent.gr και των λειτουργιών του.

Επί παραβίασης των ανωτέρω: Ο Συνδρομητής ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στο δικτυακό τόπο χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή τυχόν ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατόν να εγερθούν αξιώσεις χρηματικής αποζημίωσης εναντίον του Συνδρομητή και/ή των προστηθέντων του για παραβίαση των όρων της Σύμβασης, ιδίως λόγω παραβίασης πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων ή εχεμύθειας. Σε περίπτωση που παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων ή υπάρχουν οιεσδήποτε ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων, η Organosis διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή, τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του mystudent.gr από τον Συνδρομητή και / ή να αναστείλει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιες λειτουργίες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συνδρομητής παρεμποδίζει τη χρήση του mystudent.gr από τρίτους συνδρομητές, η Organosis έχει το δικαίωμα να θέσει όρια στη χρήση του mystudent.gr από το Συνδρομητή ή να λάβει όποιο άλλο κατάλληλο μέτρο προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδιακώλυτη χρήση των συνδρομητών αυτών.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Σύμβαση και το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του mystudent.gr τίθεται σε ισχύ με την ολοκλήρωση της δημιουργίας λογαριασμού, μέσω της διαδικασίας εγγραφής και την αποδοχή των όρων της Σύμβασης από το Συνδρομητή και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ο Συνδρομητής καταβάλλει το ποσό της ετήσιας Συνδρομής του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας Σύμβασης.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

4.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Η πρόσβαση στο mystudent.gr προϋποθέτει την αποδοχή των όρων της παρούσης από το Συνδρομητή και τη δημιουργία λογαριασμού μέσω της διαδικασίας εγγραφής, με την καταχώρηση διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και συνθηματικού (Password). Ο Συνδρομητής έχει την ευθύνη της διατήρησης της μυστικότητας του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση και χρήση του mystudent.gr και της τακτικής αλλαγής του για λόγους ασφαλείας.

4.2 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ο Συνδρομητής ευθύνεται αποκλειστικώς για κάθε πράξη που λαμβάνει χώρα κατά τη χρήση του mystudent.gr με χρήση του συνθηματικού του. Υποχρεούται να τηρεί το λογαριαμό του σε συμφωνία με την πολιτική της Organosis η οποια προσφερει τις υπρεσίες του mystudent.gr ως εργαλείο υποβοηθητικό στην εκπαιδευτική δραστηριοτητα του Συνδρομητη Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει την Organosis σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και του συνθηματικού ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας. Η Organosis δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί στο Συνδρομητή από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του.

4.3 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ο Συνδρομητής φέρει την ευθύνη της απενεργοποίησης του λογαριασμού του και της διαγραφής των Δεδομένων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται περαιτέρω στο άρθρο 5.2. της Σύμβασης. Η Organosis δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί στον Συνδρομητή από την απενεργοποίηση του λογαριασμού του από τον ίδιο ή από τρίτον. Απενεργοποίηση του Λογαριασμού επέρχεται και στις περιπτώσεις που δεν τηρείται η πρόβλεψη του άρθρου 12.

4.4 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Η παρέλευση 15(δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απενεργοποίησης του λογαριασμού συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή των Δεδομένων του Συνδρομητή καθώς και τη διαγραφή του λογαριασμού του Συνδρομητή.

4.5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι η Organosis έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να αποστέλλει στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει ο Συνδρομητής κατά τη δημιουργία του λογαριασμού, ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με θέματα που αφορούν στο mystudent.gr και τις λειτουργίες του, για νέες εφαρμογές που η Organosis και οι συνεργάτες της θέτουν σε κυκλοφορία ή για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τυχόν άλλες υπηρεσίες προϊόντα ή προγράμματα που η Organosis και/ή συγγενείς εταιρίες του παρέχουν. Ο Συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τη χρήση του mystudent.gr για μηνύματα από την Organosis σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση του mystudent.gr

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

To mystudent.gr επιτρέπει στον Συνδρομητή την αποθήκευση και την επεξεργασία Δεδομένων καθώς και την πρόσβαση και την εκτέλεση αναζητήσεων σε αυτά. Ο Συνδρομητής είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συλλογή και τήρηση Δεδομένων μέσω των παρεχομένων εκ της ιστοσελίδας λειτουργιών. Τα Δεδομένα που καταχωρούνται από τον Συνδρομητή στο mystudent.gr, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στο άρθρο 12 της παρούσας Σύμβασης, και εφ’ όσον δεν έχουν διαγραφεί από αυτόν πριν την απενεργοποίηση του λογαριασμού του εξακολουθούν να είναι προσβάσιμα από αυτόν για χρονικό διάστημα 15(δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απενεργοποίησης του λογαριασμού του.

5.2 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα Δεδομένα που καταχωρεί στο mystudent.gr, συμπεριλαμβανομένης και της ορθότητας και πληρότητας αυτών. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των Δεδομένων που καταχωρεί στο mystudent.gr χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λειτουργίες. Η Organosis δεν φέρει ευθύνη για τη διαγραφή των Δεδομένων του Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαγραφή Δεδομένων πριν την εκ μέρους του απενεργοποίηση του λογαριασμού του. Σε περίπτωση απενεργοποίησης του λογαριασμού από το Συνδρομητή όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4.3 της Σύμβασης, τότε όλα τα Δεδομένα και οι πληροφορίες του Συνδρομητή θα διαγράφονται αυτόματα μετά την παρέλευση 15(δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απενεργοποίησης του λογαριασμού κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 4.4. της Σύμβασης. Η Organosis μετά από καταγγελία της Σύμβασης διαγράφει τυχόν Δεδομένα που είχαν αποθηκευτεί στο mystudent.gr.

6. ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6.1 ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η Organosis δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο Συνδρομητής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του mystudent.gr, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή ή από διακοπές της δυνατότητας χρήσης του για οιονδήποτε λόγο. Η Organosis υποχρεούται να συνάπτει συμβάσεις με εταιρίες δραστηριοποιούμενες στο χώρο της παροχής προστασίας από κυβερνο-επιθέσεις (Cyber-attacks) προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αφαίρεσης, αλλαγής, καταστροφής, πειρατείας (hacking) Δεδομένων. Η υποχρέωση της εταιρίας εξαντλείται στη σύναψη αντίστοιχης σύμβασης. Δεν αναλαμβάνεται οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στο Συνδρομητή λόγω απώλειας, αλλοίωσης, καταστροφής των Δεδομένων που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Organosis ή που οφείλεται σε λάθη ή αστοχίες των συστημάτων ασφαλείας ή σε κακόβουλη ενέργεια τρίτων. Ο Συνδρομητής φέρει αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια, την προστασία και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των Δεδομένων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών ή λογισμικού που χρησιμοποιεί και σχετίζονται με το mystudent.gr.

6.2 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Η Organosis ενδέχεται να ενημερώνει το mystudent.gr με σκοπό την προσθήκη νέων λειτουργιών ή/και την αναβάθμιση των υπαρχόντων δια της θέσεως σε κυκλοφορία νέων Εκδόσεων. Η ενημέρωση του mystudent.gr ή αναβάθμιση των λειτουργιών του ενδέχεται να προκαλέσει μικρές ή/και παρατεταμένες διακοπές της λειτουργίας του κατά το διάστημα των οποίων, ο Συνδρομητής ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στα Δεδομένα του, ενώ υπάρχει περίπτωση να προκληθεί και ακούσια ολική ή μερική διαγραφή των Δεδομένων. Η Organosis θα καταβάλλει εύλογες εμπορικά προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των διαστημάτων διακοπής της λειτουργίας του mystudent.gr και την αποτροπή της διαγραφής των Δεδομένων, αλλά δεν είναι εφικτό να εγγυηθεί η αποτελεσματικότητα και η επιτυχία αυτών των προσπαθειών.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική για τη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο www.mystudent.gr. Η Organosis διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η πρόσβαση και χρήση του mystudent.gr από αυτόν συνεπάγεται ότι αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής της για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι, όσον αφορά στα Δεδομένα που καταχωρεί στο mystudent.gr, είναι ο ίδιος αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών κατά τον νόμο προβλέψεων ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας αυτών (βλ. αρθ. 2 περ. ζ του Ν. 2472/1997), με δεδομένο ότι μέσω του mystudent.gr του παρέχεται αποκλειστικά ένα εργαλείο για την επεξεργασία αυτών.

8. ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το mystudent.gr ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς τοποθεσίες τρίτων. Ο Συνδρομητής αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση άλλων websites στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος mystudent.gr ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου ο Συνδρομητής οφείλει να απευθύνεται.

9. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ/ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Στην ιστοσελίδα mystudent.gr οι συναφείς λειτουργίες παρέχονται "ως έχουν", και "όπως διατίθενται" "με τυχόν σφάλματα και λάθη". Κάθε δυσμενές ενδεχόμενο όσον αφορά την ποιότητα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα των Δεδομένων από το mystudent.gr βαρύνει το Συνδρομητή. Η Organosis αποποιείται οποιωνδήποτε δηλώσεων ή εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή εκ του νόμου προβλεπόμενων, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά: (i) δηλώσεων ή εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές, ποιότητας κατασκευής, ακριβείας, επάρκειας, (ii) δηλώσεων ή εγγυήσεων ότι η πρόσβαση ή η χρήση του mystudent.gr θα πραγματοποιείται ως περιγράφεται, θα είναι αδιάλειπτη, ελεύθερη σφαλμάτων ή ότι η χρήση του mystudent.gr θα είναι αξιόπιστη και ακριβής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της αποθήκευσης, ανάγνωσης, ενημέρωσης ή διαγραφής των Δεδομένων. Σε περίπτωση που Τρίτος εγείρει αξίωση εναντίον του Συνδρομητή ισχυριζόμενος ότι η εκ μέρους του χρήση του mystudent.gr παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, η Organosis δύναται με δικά της έξοδα, να υποστηρίξει το Συνδρομητή κατά της απαίτησης και να τον αποζημιώσει για τη ζημία και τα έξοδα που θα επιδικασθούν εις βάρος του από το δικαστήριο υπέρ του Τρίτου που ισχυρίστηκε την παραβίαση ή που τυχόν θα συμφωνηθούν κατά τη διαδικασία του συμβιβασμού από την Organosis υπό την προϋπόθεση ότι ο Συνδρομητής: • ειδοποιεί εγκαίρως και εγγράφως την Organosis όχι μετά την πάροδο 30 ημερών, από τη στιγμή που ο Συνδρομητής λάβει γνώση της αξίωσης, • παραχωρεί στην Organosis τον αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης και οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων συμβιβασμού, και • διαθέτει στην Organosis τις πληροφορίες, την εξουσιοδότηση και τη βοήθεια που θα χρειαστεί για την υπεράσπιση κατά της αξίωσης ή το συμβιβασμό της. Σε περίπτωση που η Organosis πιστεύει ή πιθανολογεί ότι το mystudent.gr παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Τρίτου, έχει το δικαίωμα είτε να τροποποιήσει τις προσφερόμενες λειτουργίες ώστε να παύσει η παραβίαση (διατηρώντας ταυτόχρονα την ουσιαστική χρησιμότητα ή λειτουργικότητα τους) είτε να αποκτήσει άδεια για τη συνέχιση της χρήσης τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εμπορικά εφικτό να υλοποιηθεί κάποια από τις ανωτέρω επιλογές, δύναται να καταγγείλει η παρούσα Σύμβαση. Η Organosis δεν υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι του Συνδρομητή, στην περίπτωση που ο Συνδρομητής τροποποιεί ή χρησιμοποιεί το mystudent.gr κατά παράβαση των όρων της παρούσης Σύμβασης. Η Organosis δεν θα αποζημιώσει το Συνδρομητή στο βαθμό που μια αξίωση για παραβίαση δικαιωμάτων βασίζεται σε πληροφορίες, σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό, που δεν παρασχέθηκε από την ίδια ή απορρέει από το συνδυασμό του mystudent.gr με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από την Organosis.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το ελληνικό δίκαιο η ευθύνη της Organosis για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση που απορρέει ή συνδέεται με την παρούσα περιορίζεται στο συνολικό ποσό που ο Συνδρομητής έχει καταβάλλει ως Ετήσια Συνδρομή. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το ελληνικό δίκαιο η Organosis δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν αποθετικής ζημίας που ήθελε τυχόν προκληθεί στο Συνδρομητή εξαιτίας ή εξ’ αφορμής της χρήσης του mystudent.gr, ακόμη και αν είχε ειδοποιηθεί από το Συνδρομητή για το ενδεχόμενο πρόκλησης τέτοιας ζημιάς ή μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς.

11. ΔΙΑΚΟΠΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η Organosis έχει τη δυνατότητα αζημίως να καταγγείλει την παρούσα και να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή στο mystudent.gr ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που ο Συνδρομητής παραβιάζει τους όρους της Σύμβασης. Ο Συνδρομητής δικαιούται ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του mystudent.gr. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιθυμεί να διακόψει τη χρήση του mystudent.gr, οφείλει να επισκεφθεί τη σελίδα του λογαριασμού του στο δικτυακό τόπο να ακολουθήσει την αντίστοιχη διαδικασία απενεργοποίησης λογαριασμού και εν συνεχεία να διαγράψει τα Δεδομένα του.

12. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΧΡΕΩΣΗ

12.1. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση του mystudent.gr προϋποθέτει την προκαταβολή της Ετήσιας Συνδρομής. Σε περίπτωση μεταβολής του ύψους της Ετήσιας Συνδρομής η Organosis θα γνωστοποιήσει τη σχετική μεταβολή δια της δημοσιεύσεως της επικείμενης μεταβολής στο δικτυακό τόπο του mystudent.gr τουλάχιστον (90) ημερολογιακές ημέρες πριν την αλλαγή και θα ενημερώσει σχετικά προς τούτο το Συνδρομητή δια της αποστολής μηνύματος στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ο Συνδρομητής οφείλει να συμβουλεύεται τον εν λόγω δικτυακό τόπο σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι πάντοτε ενήμερος σχετικά με την επικαιροποίηση / μεταβολή του.

12.2. ΧΡΕΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η χρέωση της Ετήσιας Συνδρομής για την παροχή του mystudent.gr θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω των τρόπων πληρωμής που αναγράφονται στο αντίστοιχο τμήμα του mystudent.gr. Ο Συνδρομητής δεν δύναται να ζητήσει η χρέωση και η πληρωμή της Συνδρομής να γίνονται με οιονδήποτε άλλο τρόπο.

13.ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, ως αυτός ισχύει, εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ενεργοποίησης / δημιουργίας του λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, ο Συνδρομητής δικαιούται, εφ’ όσον έχει χρεωθεί, να ζητήσει απόδοση, το ποσό της Ετήσιας Συνδρομής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ενεργοποίησης/δημιουργίας του λογαριασμού ο Συνδρομητής οφείλει …(περιγραφή της διαδικασίας)

14. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο Συνδρομητής είναι δυνατόν να λάβει κοινοποιήσεις μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως ημερομηνία παράδοσης και λήψης των κοινοποιήσεων που παρέχονται στο Συνδρομητή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου νοείται η ημερομηνία αποστολής του. Ο Συνδρομητής θα παρέχει κοινοποιήσεις στην Organosis σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται ενδεικτικά στην εξυπηρέτηση πελατών ή στις περιοχές "Επικοινωνία", "Υποστήριξη" ή "Βοήθεια" στο δικτυακό τόπο www.mystudent.gr.

15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ

Η Organosis διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσης Σύμβασης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση του Συνδρομητή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης του mystudent.gr θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή/δημοσίευσή τους στο δικτυακό τόπο www.mystudent.gr. Κάθε χρήση του mystudent.gr κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του Συνδρομητή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών των όρων χρήσης του mystudent.gr. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμφωνεί με τους τροποποιημένους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του mystudent.gr προβαίνοντας άμεσα σε απενεργοποίηση του λογαριασμού του και σε διαγραφή των Δεδομένων του.

16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΤΥΧΗΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η Organosis δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη έναντι του Συνδρομητή για οιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση, χειροτέρευση ή αδυναμία παροχής του mystudent.gr εξαιτίας λόγων που οφείλονται σε γεγονότα ανώτερης βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι όροι της παρούσης Σύμβασης διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά θα ανακύπτει μεταξύ της Organosis και του Συνδρομητή, εφόσον δεν επιλύεται με φιλικό διακανονισμό, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Βέροιας.

18. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης Σύμβασης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Organosis που απορρέει από την παρούσα δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.